Gelukkig is de invoering van een aantal ingrijpende wettelijke eisen in het Besluit IKK uitgesteld tot 1 januari 2019. Omdat de financiële consequenties voor kindercentra nog niet goed in kaart zijn gebracht, omdat het beter is om de sector meer tijd te geven om de bepaalde maatregelen te kunnen nemen en omdat de overheid en cao partners zelf meer tijd nodig hebben om specifieke eisen m.b.t. beroepskwalificaties verder uit te werken, heeft het ministerie van SZW besloten om bepaalde onderdelen van de wet pas later in werking te laten treden.

De buitenruimte

De aanpassing in de regelgeving over de buitenruimte is uitgesteld. De afgelopen jaren is gebleken dat er met name onduidelijkheid is bij gedeelde buitenruimtes met bijvoorbeeld scholen. De knelpunten zijn deels in kaart gebracht en in 2018 zal worden bepaald welke specifieke eisen er vanaf 1 januari 2019 gaan gelden voor gedeelde buitenruimtes.  In ieder geval zal de bestaande eis dat ieder kind minimaal 3 m² tot zijn beschikking heeft, blijven bestaan.

Wijziging Beroepskracht-kindratio (bkr) babyopvang en op de BSO

De belangrijkste maatregel is dat per januari 2019 de bkr voor 0-jarigen wordt gewijzigd. De bkr voor baby’s tot 1 jaar wordt vanaf 1 januari 2019 drie baby’s op één pedagogisch medewerker. Nu is dat nog vier baby’s op één pedagogisch medewerker. Dat betekent dus hogere personeelskosten. Op de BSO wordt de bkr per 1 januari 2019 verruimd van tien kinderen per pedagogisch medewerker naar 12 kinderen per pedagogisch medewerker.

De geraamde kostenstijgingen voor kindercentra door die nieuwe bkr-regels zijn hoger dan het ministerie dit voorjaar heeft aangegeven. Uit een onderzoek van adviesbureau Buitenhek blijkt dat de verwachte kosten hoger zijn dan de kostenramingen van het ministerie. Verder zijn er grote verschillen tussen kindercentra. Voor kleinere kinderdagverblijven zullen de personeelskosten in 2019 harder stijgen dan bij grootschalige kinderopvanglocaties. Hierdoor dreigt – met name in kleinere gemeenten –  kinderopvang vanaf 2019 duurder te gaan worden. Dit betekent dat de toegankelijkheid van de kinderopvang voor kinderen van ouders met lagere inkomens, in gevaar komt. Mede daarom heeft de minister afgelopen juli besloten de aangepaste bkr-eisen met een jaar uit te stellen.

Dat betekent alleen uitstel. Hopelijk is de overheid zo verstandig om eerder en beter op een rijtje te zetten wat de werkelijke hogere personeelskosten zullen zijn en al voor de zomer van 2018 een duidelijke indicatie te geven van de maximale kinderopvangvergoedingen voor ouders per 1 januari 2019. Anders zijn kindercentra niet in staat om tijdig de noodzakelijke maatregelen nemen.

Voor kindercentra zelf is het van essentieel belang om niet te gaan zitten wachten tot het 2019 is. Zij zullen de eerste helft van 2018 moeten gebruiken om goed in kaart te brengen wat dit betekent per opvanglocatie. Daar is geen algemene formule voor. Het hangt af van het pedagogische beleid (horizontale groepen en/of verticale groepen), het aantal kindplaatsen, het aantal stamgroepen, de leeftijdsopbouw van de kinderen op de locatie, de grootte van stamgroepruimtes, de eventuele mogelijkheid om het aantal kindplaatsen op de locatie uit te breiden, et cetera.  Hetzelfde geldt voor de verruimde BSO bkr per 1 januari 2019.  Zijn er überhaupt voldoende extra vierkante meters om in een basisgroepsruimte 24 in plaats van 20 kinderen op te gaan vangen? En wat zijn de eventuele kosten van een dergelijke uitbreiding?

Pedagogisch beleidsmedewerker

Dit is de andere belangrijke verandering per 1 januari 2019. Op ieder kindercentrum moet ook een HBO-geschoolde pedagogisch beleidsmedewerker (PBM’er) worden ingezet. Aan welke precieze opleidingseisen deze PBM’er moet voldoen, is nog niet duidelijk, want dit moet nog verder worden uitgewerkt in de cao kinderopvang.

De PBM’er moet jaarlijks een aantal uren worden ingezet voor het coachen van de pedagogisch medewerkers, het vorm geven van het pedagogisch beleid en de implementatie van dit beleid. Hoeveel uur per locatie dit is wordt bepaald door de volgende formule: (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers). Het kindercentrum bepaalt zelf wanneer de PBM’er op de vestigingen ingezet wordt. Elke pedagogisch medewerker krijgt coaching. Het is mogelijk om de PBM’er als die op de groep staat als pedagogisch coach, formatief in te zetten. De PBM’er telt dan mee voor de bkr.

Hoe, waarvoor en wanneer de PBM’er wordt ingezet moet schriftelijk worden vastgelegd. Hetzelfde geldt voor de coachingssessies van de pedagogisch medewerker.
Ook hier is het verstandig om 2018 te gebruiken om het beleid goed op te zetten en tijdig op zoek te gaan naar een goede PBM’er. Voor kleinere kindercentra is het belangrijk om te weten dat deze PBM’er niet per se in (loon-)dienst hoeft te worden genomen.

IKK in de praktijk

Dit was alweer de laatste blog in de serie van vijf over het Besluit IKK. Wil je meer informatie? Wil je ermee aan de slag? Wil je samen met collega-kindercentra brainstormen over het Besluit IKK? Wil je weten wat dit voor jou betekent en hoe je IKK het beste kunt implementeren? Schrijf je dan snel in voor de training ‘IKK in de praktijk’ van Daisy’s Opstapje en Pulito Advies. Kijk snel op de website voor meer informatie over de training en de volgende trainingsdata in oktober van dit jaar.

 

[likebtn theme="custom" icon_l_c="#ffffff" icon_l_c_v="#ffffff" icon_d_c="#ffffff" icon_d_c_v="#ffffff" label_c="#ffffff" label_c_v="#ffffff" counter_l_c="#ffffff" counter_d_c="#ffffff" bg_c="#65b4a2" brdr_c="#65b4a2" lang="nl" dislike_enabled="0" icon_dislike_show="0" i18n_like="Inspirerend artikel" white_label="1" popup_position="bottom"]

Geef een reactie op dit artikel

[wpautbox authorid="144"]

Gerelateerde berichten

Fout: View 9ae0bfaop9 bestaat mogelijk niet

Andere berichten

Fout: View 9b0ab6bsdu bestaat mogelijk niet
[getsocial app="follow_bar"]
By |2017-09-23T01:18:18+01:00september 19th, 2017|Management|0 Comments

About the Author:

Daisy Koekkoek
Eigenaar bij Daisy’s Opstapje - Consultancy kinderopvang. Advies op maat voor elke kinderopvang organisatie. Van beleid schrijven, workshops tot aan advies, Daisy’s Opstapje helpt u met alle vragen rondom het runnen van een kinderdagverblijf. Met mijn blog wil ik jullie aan het denken zetten, ik wil jullie inspireren net een stapje extra te doen om jezelf en de organisatie te blijven ontwikkelen. Ik zal gevoelige onderwerpen , leuke onderwerpen en serieuze onderwerpen belichten met humor en een knipoog, zodat het lezen van de blog altijd leuk is en jouw vooral inspireert ermee aan de slag te gaan! Toen ik als leidinggevende in de kinderopvang werkte, kreeg ik vaak de vraag van bevriende kinderopvanghouders van mijn toenmalige baas: ‘Kun jij mij helpen met de protocollen?’ of ‘Wil je voor mij de zienswijze schrijven?’ Al snel begon ik op mijn vrije dagen andere kinderopvangorganisaties te helpen. Ik haalde ontzettend veel voldoening uit het werk, ik kon hiermee bijdragen aan een betere kwaliteit in de kinderopvang. Daarom begon ik ook met Daisy’s Opstapje. Met Daisy’s Opstapje kan ik mijn kennis, ervaring en soms ook de harde waarheid overdragen aan alle houders in de kinderopvang. Mijn doel? Simpel, de kwaliteit in de kinderopvang naar een hoger niveau brengen! Of mijn doel haalbaar is? Wellicht, maar het is in ieder geval een mooi doel. Elk kind in Nederland verdient de beste opvang, de beste ontwikkelingsmogelijkheden en de best getrainde pedagogisch medewerkers. Met Daisy’s Opstapje hoop ik daar aan bij te kunnen dragen. Al van jongs af aan wist ik wat ik later wilde gaan doen, namelijk in de kinderopvang werken. Als dat zou lukken dan wilde ik ook zeker weten mijn eigen kinderopvangorganisatie runnen/ beginnen. Daarom besloot ik de HAVO af te slaan. Ik zie mijn verblufte ouders nog zo voor mij staan, maar ik wilde ervoor zorgen dat ik zo snel mogelijk klaar was met de middelbare school zodat ik snel kon starten met de opleiding tot pedagogisch medewerker. Ik kwam op de BBL opleiding terecht waarbij ik vier dagen als pedagogisch medewerker in de kinderopvang werkte. Ik genoot elke dag, maar wist ook zeker, dit is niet mijn eindstation. Daarom besloot ik een relatief nieuwe, maar geweldige opleiding te gaan volgen: Pedagogisch Management aan de Fontys Hogeschool in Den Bosch. Deels pedagogiek en deels management en daarbij was de opleiding volledig gericht op het werken in de kinderopvang. Het was een totaalplaatje, je leerde alles wat je als manager in de kinderopvang zou moeten weten. Van management en recht tot ontwikkelingspedagogiek. Elke woensdag zat ik twee uur in de auto om mijn colleges te kunnen volgen. De rest van de dagen werkte ik als leidinggevende in de kinderopvang. Na vier leerzame jaren behaalde ik mijn diploma en mocht ik mijzelf Pedagogisch Manager noemen.